INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia i doradztwo

Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich pracowników do wdrażania poprzez szkolenia i związane z nimi doradztwo podzielone jest na następujące etapy:

 • Przygotowanie zasobów dla zarządzania jakością. Szkolenia z zakresu wymagań norm zarządzania jakością ISO 9001 oraz przygotowania zasobów potrzebnych do wdrożenia i utrzymania Systemu:
  1. wymagania normy, konsekwencje, powiązania
  2. osiem zasad zarządzania jakością
  3. podejście procesowe
  4. certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością
  5. audit wewnętrzny (planowanie auditu, tworzenie "listy pytań", techniki wykonania wywiadu auditowego, prowadzenie zapisów podczas auditu, precyzowanie niezgodności)

  Terminy szkoleń

  Nabyta wiedza pozwoli organizacji efektywnie utrzymywać i doskonalić wdrożony System.

 • Program wdrożeń systemów zarządzania
  1. Doradztwo z zakresu przygotowania struktury organizacyjnej i oceny spełnienia wymagań dla normy ISO. W celu zidentyfikowania obecnego poziomu spełnienia wymagań normy Systemu Zarządzania Jakością ISO zostanie przeprowadzony Audit Otwarcia wg wymagań normy Systemu Zarządzania Jakością ISO. Audit wykona konsultant posiadający uprawnienia, wskaże organizacyjne potrzeby wdrożeniowe i stopień spełnienia wymagań normy oraz wymagań prawnych. Efektem będzie raport zawierający harmonogram a także weryfikacja opisu struktury organizacyjnej.
  2. Doradztwo z zakresu opisu procesów opracowania procedur. Na bazie poprzedniej czynności i obserwacji przeprowadzone będzie mapowanie procesów. Wyodrębnione procesy zostaną uporządkowane wg modelu Black Box z podziałem na procesy zarządcze, zasadnicze i pomocnicze. Celem realizacji wymagania systemowego podejścia do zarządzania zostanie wypracowana mapa procesów odwzorowanych na zaktualizowanej strukturze organizacyjnej w postaci macierzy zastosowania procesów. Każdy proces będzie miał określony cel, właściciela, wskaźnik efektywności, kryteria monitorowania. Tak opisane procesy wraz z zakresem Systemu, ewentualnymi wyłączeniami będą podstawą Księgi Jakości - głównego dokumentu systemowego. Kryteria monitorowania procesów zostaną sformułowane jako procedury systemu.
  3. Audit wewnętrzny Celem jest weryfikacja efektywności wdrożonego Systemu. Zostanie on przeprowadzony przez uprzednio przeszkolonych Auditorów Wewnętrznych pod nadzorem konsultanta z uprawnieniami i zgodnie z opracowaną procedurą. W wyniku auditu część danych zostanie skierowanych do doskonalenia a niezgodności do korekty. Na koniec powstanie raport do Przeglądu Zarządzania, który zostanie przekazany władzom gminy wraz z rekomendacją do auditu certyfikacyjnego.
  4. Audit certyfikacyjny przeprowadzony zostanie przez Jednostkę Certyfikacyjną posiadającą akredytację polską lub równoważną z UE. W wyniku procesu certyfikacji urząd otrzyma Certyfikat zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001.