INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityka równych szans.

  • O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  • Rekrutacja ma charakter otwarty, prowadzona będzie od dnia 01.04.2009 do 31.10.2009 i będzie prowadzona do momentu podpisania umów z 12 uczestnikami. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej projektu. Dokumenty złożone następnego dnia po zamknięciu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu
  • Delegowanie pracowników Uczestnika powinno odbywać się zgodnie z zasadą równego traktowania płci, na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia i otrzymania skierowania od pracodawcy
  • Etapy rekrutacji: Warunkiem przystąpienia do projektu jest dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Centrum Promocji Biznesu ul. Rejtana 6; 35-310 Rzeszów.
  • Wszyscy potencjalni Uczestnicy Projektu zobowiązani są dostarczyć kompletną dokumentacje wymagana zgodnie z regulaminem, w tym uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz podpisany regulamin uczestnictwa w projekcie.
  • W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych, wydane będzie potwierdzenie ich przyjęcia z dokładną datą i godziną przyjęcia.
  • Decydującym kryterium naboru jest kolejność zgłoszeń weryfikowana na podstawie daty i godziny wpływu kompletu dokumentów do siedziby Beneficjenta.
  • Na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych zostanie utworzona lista Uczestników Projektu, ogłoszona na stronie internetowe j projektu.
  • W przypadku zgłoszenia się większej ilości Jednostek Samorządu Terytorialnego do Projektu, spełniających kryteria zweryfikowane na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, zostanie utworzona lista rezerwowa zgodnie z datami wpływu dokumentów rekrutacyjnych. Jednostki Samorządu Terytorialnego znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły uczestniczyć w Projekcie zgodnie z kolejnością występującą na liście rezerwowej dopiero w momencie zwolnienia się miejsc w wyniku rezygnacji Uczestnika.
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz ze zgłoszeniem przedstawią listę 10 pracowników których chce objąć szkoleniami i doradztwem w ramach Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne: